SOS akademia siatkarskie ośrodki szkolne
 

STATUT

STATUT

Międzyszkolnego Klubu Sportowego „OLIMP”

w Mińsku Mazowieckim

 

Rozdział

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” w Mińsku Mazowieckim zwany dalej „Klubem” jest uczniowskim klubem sportowym zrzeszającym uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński.

2. Klub może brać udział w zawodach organizowanych poza granicami kraju.

3. Siedziba Klubu mieści się w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9.

 § 2

1. Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Klub może być członkiem krajowych związków sportowych.

 § 3

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, flag, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 § 5

Celem Klubu jest szkolenie utalentowanej młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w których według uznania Zarządu Klubu istnieją odpowiednie warunki organizacyjne, szkoleniowe i finansowe.

 § 6

Klub uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe.

 § 7

1. Klub realizuje swoje zadania przez:

1) Tworzenie warunków podnoszenia sprawności fizycznej utalentowanej młodzieży, organizowanie szkolenia i treningów, obozów i zawodów sportowych zgodnie z wymogami poszczególnych dyscyplin sportu,

2) Współpracę ze szkołami, szkolnymi organizacjami sportowymi, udzielając im pomocy w organizacji szkolenia, zawodów i doboru utalentowanych zawodników,

3) Współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi działającymi na terenie miasta i powiatu.

4) Udział w imprezach sportowych.

5) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

6) Współpracę z organami administracji publicznej.

7) Współpracę z placówkami oświatowymi.

2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 5 i 7 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 5.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 § 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

 § 9

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Członkami Klubu mogą być małoletni na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 § 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec działalności i władz Klubu,

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4. Korzystania z innych uprawnień ustalonych przez Zarząd Klubu.

 § 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 § 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu – z głosem doradczym, poza tym nie posiadają głosu stanowiącego oraz biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 § 13

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. Godne reprezentowanie Klubu,

4. Płacenie składek lub wywiązywanie się ze zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu, na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 § 14

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,

b) śmierci członka,

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy (dotyczy odpowiednio świadczeń członków wspierających),

d) działania członka na szkodę Klubu.

3) rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu.

 § 15

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

4. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

 

§16

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 § 17

1. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek połowy ogółu członków.

4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

5. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku jako Sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1. uchwalanie kierunków działalności Klubu,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

6. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,

7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania klubu.

 § 19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale,

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa i Sekretarza,

 § 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. przyjmowanie i skreślanie członków,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu,

6. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Usunięty lub zawieszony członek Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu dwóch tygodni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 § 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 § 23

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu,

4. stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5. składanie zastrzeżeń do projektowanych uchwał, postanowień i  przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie  posiedzenia Zarządu Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

7. zwoływanie Walnego Zebrania Klubu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu.

 § 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 § 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków danego organu pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

 § 26 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dotacje,

4) inne wpływy.

 § 27 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie się Klubu.

 § 28 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 29  

1. Rozwiązanie się Klub może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

 

   Sekretarz                                                                       Przewodniczący Zebrania

 

Adam Cichoń                                                                            Iwona Dróżdż

 

 

 

KONTAKT

MKS Olimp

Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 604 207 517

SPONSORZY